תכנית החממות - חברת חממה

* סוג מענק: מחקר ופיתוח * מועד הגשה: ניתן להגיש בכל עת
* גורם מממן: * תקופת הפרוייקט: 12 - 36 חודשים
* היקף פרוייקט מירבי: 3,825,000 ₪ * מספר שותפים: 1
* היקף מימון מירבי: 3,251,250 ₪ * אחוז תמיכה מירבי: 85%
favories שמור למועדפים שלי

תכנית החממות הטכנולוגיות הינה אחד הכלים המרכזיים לעידוד מיזמים טכנולוגיים חדשים במדינת ישראל.  החממה, כנובע משמה, נועדה לשמש מסגרת ביניים התומכת ביזמים טכנולוגים בתחילת דרכם הן מבחינת מימון - ע"י השקעה בחברה, והן מבחינה פרקטית - ע"י הענקת סיוע בפיתוח עסקי וטכנולוגי ושירותים נלווים כגון משרדים ושירותי משרד. תהליך זה מאפשר ליזמים להתמקד בפעילות המחקר והפיתוח הנחוצה למיזם, ולהקל על תהליך ביסוס המיזם, בשלביו הראשונים, תוך שאיפה שהמיזם יגדל ויהפוך לחברה עצמאית.
בדומה לקרן הון סיכון, כל חממה תומכת במספר מיזמים טכנולוגיים (חברות החממה).

 

תכנית החממות פועלת תחת מסגרת המדען הראשי של משרד הכלכלה. בתכנית קיימות מספר מסגרות (המוגדרות על פי הוראות מנכ"ל הכלכלה) אשר החממות וחברות החממה פועלות תחתן. כל חממה פועלת תחת הוראת מנכ"ל אחת ויחידה המגדירה ומסדירה את אופן פעילותה, להלן הוראות המנכ"ל העיקריות הנוגעות לתכנית החממות:

 1. מסלול החממות הטכנולוגיות - מסלול זה פועל תחת הוראת מנכ"ל 8.3. זהו המסלול העיקרי תחתיו פועלות הרוב המוחלט של החממות.
 2. מסלול החממות התעשייתיות - מסלול זה פועל תחת הוראת מנכ"ל 8.12.
 3. מסלול חממות ייעודיות לביוטכנולוגיה - מסלול זה פועל תחת הוראת מנכ"ל 8.4.

חשוב לציין כי לכל מסלול תמיכה בהיקפים שונים של מימון, להלן התנאים העיקריים של מסלולי החממה השונים:

הוראת מנכ"ל
מסלול
היקף פרויקט מרבי בחברת החממה*
חלוקת הבעלות בחברת החממה
8.3 החממות הטכנולוגיות
מסלול רגיל
2,200,000 ₪

3,187,500 ₪
בחממת פריפריה
50-70% ליזם

לפחות 20% לחממה

יתר המניות ניתנות לגורם המספק את המימון המשלים
מיזם בתחום הקלינטק
2,350,000 ₪

2,937,500 ₪
בחממת פריפריה
מיזם בתחום הגנת הסייבר
(עודכן בחוזר מדען ראשי)
2,700,000 ₪

3,325,000 ₪
בחממת פריפריה
מיזם בתחום מכשור רפואי, או פרויקט רפואי 
 2,975,000 ₪

 3,612,500 ₪
 בחממת פריפריה
מיזם בתחום הביוטכנולוגיה
3,400,000 ₪

3,825,000 ₪
בחממת פריפריה
8.12 החממות התעשייתיות
-
2,000,000 ₪
 1,000,000 ₪ בכל שנה
לפחות 5% לחממה
8.12 חממות ביוטכנולוגיה
מיזם בתחום הביוטכנולוגיה

8,100,000 ₪
30-70% ליזם

לפחות 20% לחממה

יתר המניות ניתנות לגורם המספק את המימון המשלים

* היקף מירבי לאורך שלוש שנות פעילות בחממה.

 

על מנת להיתמך במסגרת תכנית החממות על היזמים לעבור שלושה שלבים עיקריים:

השלב הראשון: הצגת המיזם בפני החממות

זהו השלב החשוב ביותר בתהליך ויש להתייחס אליו במלוא הרצינות שכן אינו שונה מהותית מגיוס משקיע. על היזמים לאתר את החממות הרלוונטיות למיזם, בהתאם לתחומי פעילותן, ולהציג בפניהן את המיזם. ניתן למצוא את רשימת החממות הפעילות באתר מנהלת החממות.

בשלב זה החממה תבצע בדיקת נאותות (Due-Diligence) ראשונית ותבחן את הרעיון הטכנולוגי, ביסוסו המדעי, הפוטנציאל המסחרי, וכן את היזמים האחראים עליו - השכלתם הטכנולוגית, וניסיונם העסקי והטכנולוגי. ככלל, מצופה כי היזמים יוכלו לבצע, בכוחות עצמם או ע"י גיוס כ"א מתאים לחברה, את מרבית שלבי הפיתוח הנדרש.

יש לציין כי החממות נבדלות זו מזו במספר תחומים עיקריים:

1. תחומי ההתמחות של החממה והצוות המקצועי שלה -  לכל חממה תחומי התמחות טכנולוגיים שונים. כאשר לכל חממה צוות מקצועי אשר תומך בצעדים הראשונים של חברות החממה בתהליך הפיתוח הטכנולוגי ובעיקר בפיתוח העסקי.

הידע המקצועי והקשרים העסקיים של החממה וצוותה חשובים לא פחות מעצם קבלת התמיכה הפיננסית מהחממה. על כן, מומלץ לבדוק היטב את מידת התאמת המיזם לתחומי הפעילות של החממה, יכולות הצוות המקצועי שלה, קשריו והצלחות בפרויקטים בעבר.

 

2. בעלי החממה- כל חממה טכנולוגית נמצאת בבעלות משקיעים שונים. זהות הבעלים עשויה לסייע מאד במאמצי הפיתוח של חברת החממה. כך לדוגמא, לחממה המופעלת על ידי קרן הון סיכון יכולת לסייע בעתיד בגיוס הון נוסף.


3. מיקום החממה - מיקומן הגיאוגרפי של החממות אינו משפיע רק על נוחות ההגעה אליהן, אלא גם על מגוון גורמים העלולים להשפיע על תכנית הפיתוח, גורמים אלו כוללים:

 • היקף תמיכה מרבי - היקף התמיכה המרבי בחברות חממה הפועלות בפריפריה גבוה יותר.
 • קירבה למוסדות מחקר ותשתיות מחקריות.
 • זמינות ועלויות קבלני משנה.
 • זמינות כ"א מדעי והיכולת לגייס עובדים במהירות וביעילות.

גורמים אלו עשויים להיות מהותיים לקצב התקדמות תכנית הפיתוח ולהצלחתה.

 

4. המסלול (הוראת מנכ"ל הכלכלה) תחתיו פועלת החממה - לכל מסלול קיימים תנאים שונים המשפיעים על היקף הפרויקט, על תקופת התמיכה בו ועל ההוצאות אשר חלות על היזם עצמו - כפי שמסוכם לעיל.

בשלב הצגת המייזם מומלץ לפנות ליותר מחממה אחת, ולבחון מול כל חממה את התאמת כלל הפרמטרים שהוצגו לעיל למיזם ותרומתם להצלחתו.


השלב השני: גיבוש הסכם עם החממה

לאחר הגעה להסכמה כי המיזם הינו רלוונטי לחממה והחממה מתאימה ליזמים, יש לגבש הסכם עקרונות (Term sheet) עם החממה. בין היתר על הסכם זה לכלול  את הנושאים הבאים:

 1. היקף ההשקעה של החממה במיזם וחלוקת המניות החדשה הנגזרת מכך.
 2. הגדרת הקניין הרוחני של חברת החממה.
 3. אופן השפעת גיוסים עתידיים על חלוקת המניות.
 4. אחריות היזמים וצוות החממה לפעילות הפיתוח העסקי.
 5. אחריות היזמים לתכנית הפיתוח - אלמנט זה כולל גם את היקף השכר של היזמים והיקף המשרה שלהם במיזם.
 6. התנאים האדמיניסטרטיביים אשר יינתנו לחברת החממה במסגרת פעילותה.

חשוב לציין כי הסכמת החממה לקבל את המיזם אינה מבטיחה כי המיזם יתקבל לתכנית החממות. לשם אישור ההשקעה על המדינה (שהיא המשקיע העיקרי במיזם, ע"י משרד הכלכלה) לדון ולאשר את ההשקעה במיזם - כפי שמפורט בשלב הבא.השלב השלישי: הגשת בקשה לתמיכה מהמדען הראשי של משרד הכלכלה

תהליך הגשת בקשה במסלול זה מורכבת משני שלבים עיקריים:

 1. שלב הכנת והגשת הבקשה - הכנת הבקשה דורשת בניית תכנית פיתוח מפורטת עבור המיזם. על תכנית פיתוח זו לכלול את פירוט משימות פיתוח, הערכה תקציבית, ותכנית עיסקי הולמת. משך שלב זה משתנה בין חברה לחברה, בהתאם למורכבות הפיתוח.
 2. שלב ההערכה ודיון בבקשה - לאחר הגשת הבקשה ימונה בודק מקצועי להערכת הבקשה. הבודק ייפגש עם החברה על מנת לדון בתכנית הפיתוח, היקף התקציב, ובכדי להבהיר נקודות נוספות. לאחר פגישה זו מעביר הבודק המקצועי את הערכתו לועדת המחקר של המדען הראשי אשר קובעת אם הפרויקט יאושר, וכן את היקף ומשך התמיכה בפרויקט.

לאחר קבלת אישור המדען הראשי, ניתן להתחיל את פעילות חברת החממה ולבצע את תכנית הפיתוח המאושרת במסגרת החממה.

 

 

תנאי המסלול:

 • במקרה של הצלחה במסחור הטכנולוגיה המפותחת, יש להחזיר את המענק על ידי תשלום תמלוגים.

 

הערות

 • לאחר סיום תקופת החממה, ניתן להיעזר במסגרות מימון נוספות של המדען הראשי, כגון קרן המחקר או התכנית לתמיכה בחברות מתחילות.


  המידע המוצג אודות מענק זה נועד למסירת מידע כללי בלבד ואין לראות בו משום ייעוץ או חוות דעת כלשהי.
  במקרה של סתירה בין האמור לעיל זה לבין הוראות הגוף המממן, החוק ו/או חקיקת משנה, נוסח האחרון גובר. אין לבצע שימוש מסחרי במידע המוצג ללא אישור GrantInfo.


קישור למידע רשמי אודות המענק